ការបោះពុម្ពសូត្រ

ខាងក្រោមនេះគឺជាការបោះពុម្ពសូត្រមួយចំនួនដែលយើងបានធ្វើសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងដូចដែលអ្នកបានឃើញហើយការបោះពុម្ពសូត្រជាធម្មតាមាន ១-៣ ពណ៌ហើយពណ៌ពីរមានចម្ងាយខ្លះ។ ចម្ងាយជាធម្មតាច្រើនជាង ៣ ម។

ការបោះពុម្ពសូត្រស្នើសុំឱ្យផ្ទៃដប / ពាងរលោងរាបស្មើយើងអាចធ្វើការបោះពុម្ពសូត្រដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (ពេលវេលារក្សាទុកយូរជាងប៉ុន្តែពណ៌ស្រាលជាងបន្តិច) និងការបោះពុម្ពសូត្រសីតុណ្ហភាពទាប (ដែលមើលទៅរលោង) ។

silk printing
RB-P-0233
RB-P-0262D
RB-P-0274
RB-P-0275

ចុះ​ឈ្មោះ