ការបោះពុម្ពសូត្រ

ខាងក្រោមនេះគឺជាការបោះពុម្ពសូត្រមួយចំនួនដែលយើងបានធ្វើសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង ដូចដែលអ្នកបានឃើញ ការបោះពុម្ពសូត្រជាធម្មតាមានពណ៌ 1-3 ហើយពណ៌ពីរមានចម្ងាយខ្លះ។ចម្ងាយជាធម្មតាលើសពី 3 ម។

ការបោះពុម្ពសូត្រស្នើសុំឱ្យផ្ទៃដប/ពាងមានភាពរលោង រាបស្មើ យើងអាចធ្វើការបោះពុម្ពសូត្រសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (ដែលរយៈពេលរក្សាទុកយូរជាង ប៉ុន្តែពណ៌គឺស្រាលជាងបន្តិច) និងការបោះពុម្ពសូត្រសីតុណ្ហភាពទាប (ដែលមើលទៅរលោង)។

silk printing
RB-P-0233
RB-P-0262D
RB-P-0274
RB-P-0275

ចុះ​ឈ្មោះ