ឆ្លាក់ឡាស៊ែរ

នាងគឺជាស្ត្រីទំនើបឯករាជ្យយើងបានចាប់ផ្តើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨ បន្ទាប់ពីនោះយើងបង្កើតកញ្ចប់ទាំងអស់សម្រាប់នាង។ រាល់ពេលដែលនាងពេញចិត្ត។

ដូចដែលនាងបាននិយាយថា "ការថែរក្សាខ្លួនឯងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវគ្រឿងសឹកដើម្បីទទួលយកអ្វីក៏ដោយដែលជីវិតបោះមកលើអ្នក។ វាអាចមានលក្ខណៈសាមញ្ញឬពាក់ព័ន្ធដូចដែលអ្នកចង់បាន។ "

អ្នកសមនឹងកញ្ចប់ធម្មជាតិសម្រាប់សម្រស់ដ៏សំខាន់របស់អ្នក!

Laser engraving03
Laser engraving06
Laser engraving01
Laser engraving02

ចុះ​ឈ្មោះ