ការឆ្លាក់ឡាស៊ែរ

នាងគឺជាស្ត្រីកំពូលឯករាជ្យ យើងបានចាប់ផ្តើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាំងពីឆ្នាំ 2018 បន្ទាប់មកយើងបង្កើតកញ្ចប់ទាំងអស់សម្រាប់នាង។រាល់ពេលដែលនាងពេញចិត្ត។

ដូចដែលនាងបាននិយាយថា: "ការថែរក្សាខ្លួនឯងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវគ្រឿងសឹកដើម្បីយកជីវិតណាមួយមកលើអ្នក។ វាអាចសាមញ្ញដូចជាឬពាក់ព័ន្ធតាមដែលអ្នកចង់ក្លាយជា" ។

អ្នកសមនឹងទទួលបានកញ្ចប់ធម្មជាតិសម្រាប់ភាពស្រស់ស្អាតដ៏សំខាន់របស់អ្នក!

Laser engraving03
Laser engraving06
Laser engraving01
Laser engraving02

ចុះ​ឈ្មោះ