ការដាក់ស្លាក

អត្ថប្រយោជន៍នៃការដាក់ស្លាកគឺមាន MOQ ទាបអាចប្តូរពណ៌ផ្សេងៗបានតាមតម្រូវការ។
យើងផ្តល់ស្លាកប្រភេទផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងដូចជាសម្ភារៈក្រដាសវត្ថុធាតុដើម PVC សម្ភារៈក្រាលសម្ភារៈក្រដាសថ្នាំកូត។

Labeling001

Labeling004
Labeling003
Labeling002
RB-P-0265
RB-P-0265A
RB-P-0267
RB-P-0267A
RB-P-0288

ចុះ​ឈ្មោះ