ការដាក់ស្លាក

អត្ថប្រយោជន៍នៃការដាក់ស្លាកគឺ MOQ ទាប អាចប្ដូរពណ៌បានច្រើនប្រភេទ។
យើងផ្តល់ស្លាកប្រភេទផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង ដូចជាសម្ភារៈក្រដាស សម្ភារៈ PVC សម្ភារៈ krafts សម្ភារៈក្រដាសស្រោប…។

Labeling001

Labeling004
Labeling003
Labeling002
RB-P-0265
RB-P-0265A
RB-P-0267
RB-P-0267A
RB-P-0288

ចុះ​ឈ្មោះ