ការដាក់ស្លាក

ផលិតផលចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sasha គឺផលិតផលលាងដៃក្នុងបរិមាណតិចតួច ដូចជា 15ml, 30ml, 50ml។យើងផ្គត់ផ្គង់គាត់ដូចខាងក្រោម ដបបាញ់កាត 15ml, 30ml, 40ml ដបបាញ់កាត PETG ទាំងអស់នេះត្រូវបានលក់យ៉ាងល្អនៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុប។ដូច្នេះគាត់នៅតែបញ្ជាទិញពីយើងដដែលៗ រាល់ពេលដែលផលិតផលសម្រេចបានទាន់ពេលវេលា និងជួយគាត់ដឹកជញ្ជូនផលិតផលនៅលើយន្តហោះ។

card sprayer bottle

Pink sprayer-1
pink sprayer-2

ចុះ​ឈ្មោះ