តែមក្តៅ

ការបោះត្រាក្តៅមើលទៅមានលក្ខណៈបីវិមាត្រដែលមានរណារលោហធាតុ។

ថ្លៃតែមក្តៅអាស្រ័យលើទំហំរចនានិងភាពស្មុគស្មាញរបស់អ្នក។

Hot stamping
Hot stamping4
Hot stamping3
Hot stamping1
Hot stamping2

ចុះ​ឈ្មោះ