វីដេអូរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន
ប្រវត្តិរូប

អតិថិជន
ការត្រួតពិនិត្យ

ថង់ផ្លាស្ទិចបាញ់ទឹកអប់ដៃ
ដបបាញ់កាតឥណទានអនាម័យ

ការជួបប្រជុំគ្នាដែលមានល្បឿនលឿន
ម៉ាស៊ីននៅក្នុងរោងចក្រ

ជ្រុងមួយនៃគំរូ
បន្ទប់និងសិក្ខាសាលាផលិតកម្ម

ឧបករណ៍បាញ់ថ្នាំកេះ
ការជួបប្រជុំគ្នា។

ការបាញ់ទឹកអប់ផ្លាស្ទិច
ការផលិតដប

ឧបករណ៍បាញ់ថ្នាំកេះ
ផលិតផល

បាញ់កាត
ផលិតផល

ឃ្លាំងនៃទីក្រុងសៀងហៃ
Rainbow Industrial Co., Ltd.

ឧបករណ៍បាញ់ថ្នាំកេះ
ផលិតផល

ការដឹកជញ្ជូន


ចុះ​ឈ្មោះ